Erasmus+ Programme

За проекта

Цели и резултати

Начало на проекта: 1 октомври 2016 г.
Край на проекта: 31 март 2019 г.
Продължителност: 30 месеца
Код на проекта: 2016-1-UK01-KA202-024420

Целта на този проект е да се формира стратегическо партньорство, за да се модернизира и обогати съвременното професионално образование и обучение на фасилити мениджърите в Европа. Специфичните цели са:

  • Да се обогати пазара на труда за фасилити мениджъри със съответното професионално образование и обучение, за да може то да отговори на дигиталните и „зелени“ нужди, като се изработи иновативен и подробен обучителен курс, свързан с технологии за околната среда и устойчивост на сградите.
  • Да се представят модерни методи на обучение и иновативни ресурси със свободен достъп, които да дават възможност на обучаващите се сами да придобият дигитални умения, свързани с околната среда.
  • Да се улесни и достигне до взаимно признаване на изработените учебни материали и да се установи рамка за „зелена“ квалификация на фасилити мениджъри в рамките на Европейския съюз.

Проектът ще бъде специално ориентиран към фасилити мениджъри на средна и наближаващи пенсионна възраст, които за разлика от младите си колеги, е по-малко вероятно да вземат участие в обучения. Посредством създаване на ангажираща методология и използвайки мрежата от контакти на партньорите, проектът ще мотивира по-възрастните фасилити мениджъри (45+), които съставляват болшинството (55%) от работната ръка, да намират  необходимото обучение, насочено към ключови технологии за енергийна ефективност, благоприятствайки достъпа на тези хора към продължаващо професионално образование и обучение.

Нужди, които проектът DEFMA ще задоволи

Фасилити мениджърите, освен технически и мениджърски компетенции, имат необходимост от комбинация от дигитални умения и познания за околната среда, за да могат да поддържат високо технологични сгради и да са способни значително да редуцират консумацията на енергия и вода. Поради това се наблюдава нарастваща нужда фасилити мениджърите да имат компетенции и умения, с които да могат да:

а) работят в посока намаляване на въглеродните емисии;
б) да следят за консумацията на ресурси;
в) да използват „смарт“ сграден контрол и съвременни системи за околната среда (сградна автоматизация);
г) да идентифицират загуба на енергия и течове, да поправят малки грешки и да упражняват регулярна поддръжка.

Проектът ще отговори на това предизвикателство като повиши целесъобразността и качеството на професионалното образование и обучение за фасилити мениджъри, за да се съчетаят техните компетенции и умения с нуждите за устойчивост на сградите и да се промотира пригодността за заетост и мобилност в сектора.